Stichting Archeologie Noordwest Veluwe (SANV)

De Stichting Archeologie Noordwest Veluwe is in 1999 opgericht door een aantal amateur-archeologen. Zij  hadden gemerkt dat de interesse voor en de kennis van archeologie beperkt was en dat de vrijwilligers erg versnipperd waren georganiseerd.

De SANV is een stichting die de belangstelling voor de archeologie wil stimuleren. Zij richt zich op de regio noordwest Veluwe, mede omdat de zes gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek) niet alleen al bestuurlijk samenwerken, maar ook omdat ze archeologisch gezien eenzelfde geschiedenis hebben.De SANV wil de samenwerking tussen de vrijwilligers in de archeologei in de regio bevorderen. Zij streeft naar een totaaloverzicht van de archeologie in de regio. De stichting is onafhankelijk en zelfstandig en dus geen onderdeel van een landelijke of plaatselijke vereniging of stichting.
De Stichting is daarbij niet uitvoerend actief, daarvoor bestaat  naast de professionele archeologen o.a. de AWN. Zij wil vooral informeren.

De stichting doet dit door middel van deze website, die toegang geeft tot alles wat er te zien en beleven is, en waar je meer informatie kunt krijgen als je actief wilt worden.
Verder door het uitgeven van het kwartaalblad “Speerpunt”, dat voor geïnteresseerden meer achtergrondinformatie biedt.

Omdat een aantal belangrijke archeologisch vondsten en vondstgegevens in particuliere handen is, wil de stichting deze collecties behouden voor de toekomst. Schenkingen van deze vondsten zijn mogelijk, waarbij de stichting  tegelijkertijd de collecties weer aan de schenker leent. Zolang de schenker dat wil, blijven deze vondsten dus onder zijn beheer. Doel van dit soort schenkingen is te voorkomen dat belangrijke vondsten en de bijbehorende documentatie– bijvoorbeeld na het overlijden van de schenker – verloren. Meer informatie vindt u op de pagina Schenkingen.

Tenslotte is de stichting een ANBI , en kan de stichting in voorkomende gevallen (groepen van) vrijwilligers in de archeologie financieel ondersteunen bij hun activiteiten.

De formele doelstellingen van de SANV zijn:

  • het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij het grote publiek en de lokale/regionale overheid;
  • het bevorderen van de beoefening van de amateurarcheologie op een professioneel niveau voorzover dat niet of onvoldoende kan worden ondersteund door de desbetreffende organisaties;
  • het bevorderen van het behoud van archeologische vondsten en verzamelingen;
  • In, dan wel betrekking hebbende op de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en haar omgeving.

Klopt er iets niet?

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en wordt nauwgezet bijgehouden.  Voor eventuele onjuistheden of fouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mocht onjuistheden vaststellen, dan stellen wij het op prijs als u correcties en aanvullingen aan ons doorgeeft. Er kan dan zo nodig worden gezorgd voor aanpassing.

U doet er zelf goed aan veranderingsgevoelige gegevens (b.v. openingstijden van musea)  vooraf bij de aangegeven instelling zelf te checken. Zo voorkomt u teleurstellingen.