Penningmeester

Plaats in het bestuur
De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de SANV, en draagt zorg voor de financiën van de stichting in de meest brede zin van het woord.

Taken
Verzorgen van de boekhouding van de SANV, inclusief het bijhouden van de financiële donateuradministratie.
Het financieel jaarverslag in concept opstellen, toelichten/ter goedkeuring voorleggen aan de jaarvergadering van het algemeen bestuur en aan de belastingdienst toesturen (ANBI).
Opstellen van de begroting voor het volgend jaar en toelichten/ter goedkeuring voorleggen op de begrotingsvergadering van het algemeen bestuur.

Vergaderingen
De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden plaats als het nodig is, in het algemeen niet vaker dan een keer per kwartaal.
Het algemeen bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, een keer in het voorjaar voor de jaarvergadering en een keer in het najaar voor de begrotingsvergadering.

De stichting biedt:
Een interessante bestuursfunctie, die het hele gebied van de noordwest Veluwe bestrijkt.
De website van de stichting is gebouwd in WordPress.. De webmaster ondersteunt de technische kant, zodat ook de taken van de penningmeester zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het versturen van de betalingsverzoeken.
Statuten en Huishoudelijk reglement zijn uiteraard beschikbaar.
Meer informatie over de SANV

Kwalificaties
Cijfermatig inzicht. Kennis van en/of interesse in de archeologie of cultuurhistorie zijn een pré maar dus geen noodzaak.

Tijdsbesteding
Het is de verwachting, dat na de inwerkperiode, gemiddeld vier uur per maand voldoende zal zijn.